Stem & Stone

  • Restaurants
1507 Chesnut St
Bastrop, TX 78602
(512) 549-3228